Szakmai tartalom

Lakóotthon

Fény Felé Alapítvány

Alapítványunk dinamikusan fejlődő szervezet, amely a működési területén élő, elsősorban az akadállyal élő, halmozottan akadállyal élő, valamint autista, emberek részéről felmerülő szükségletet és igényt differenciált szolgáltatási rendszerén keresztül elégíti ki, folyamatokat dolgoz ki az általa kiszolgált célcsoportok rehabilitációs és önérvényesítési lehetőségeinek fejlesztésére, a folyamatos foglalkoztatás biztosítására, és mindezek magas színvonalú teljesítésére.

A Fény Felé Alapítvány működése során a minőség, a megbízhatóság és a korszerűség mindig is kiemelt figyelmet kapott, ezzel szolgálva alapítványunk ellátottainak és partnereinek bizalmát. Alapítványunk a komplex ellátások kialakulását kívánja elősegíteni, folyamatosan bővülő szolgáltatásokon keresztül:

  • Rehabilitációs célú lakóotthon
  • Fogyatékos személyek Nappali ellátása
  • Fejlesztő foglalkoztatás
  • Akkreditált foglalkoztatás

A jövőben is törekszünk arra, hogy jelenlegi és új feladatainkat magas színvonalon, kiemelkedő szakértelemmel végezzük, továbbá, hogy ellátottaink a jövőben is elégedettek legyenek munkánkkal, s szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével hozzájárulhassunk a hátrányos helyzetű, akadállyal élő és megváltozott munkaképességű emberek segítéséhez.

A lakóotthon bemutatása

Az 1999 óta működő Fény Felé Lakóotthonunk Debrecen – Józsa kertvárosban, a Fény Felé Alapítvány székhelyén (4225 Debrecen, Függetlenség utca 4.) található. Ezen a telephelyünkön 12 fő fogyatékossággal élő, önellátásra részben képes felnőtt férfi számára biztosítunk bentlakási lehetőséget. 2 ágyas szobákban történik az elhelyezés, emellett teret biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére tágas nappaliban, ebédlőben, valamint 100nm-es fedett teraszon.

Célunk az integráció és önrendelkezés (autonómia) elve alapján az akadállyal élő emberek önálló életvitelének, munkavégzésének segítése, pszichés és fizikai állapotuk egyensúlyban tartása. Lakóotthonunkban az ellátást igénybe vevők részére étkezést, mentális gondozást, jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint önálló életvitelhez szükséges támogatást biztosítunk.

A lakók mindennapjaiban a munkavégzés lehetősége nagy hangsúlyt kap. A fejlesztéseknek köszönhetően mára már minden ellátott képes önálló házimunkára. Sokrétű terápiáinknak eredménye, hogy az ellátottak mindennapjai jobb minőségben, színesebben telnek. A lakóotthon mindezek mellett biztosít napi háromszori étkezést, folyamatos nyitva tartást, éjjel- nappali felügyeletet ellátottjaink számára.

 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik, amelyhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. Az intézmény a kérelem alapján előgondozást végez. A lakóotthonba történő bekerülés további feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése, ezért a vizsgálatot az intézményvezető kezdeményezi. Ha a szakvélemény nem javasolja az ellátott a lakóotthonba nem helyezhető el. A kérelem, az orvosi igazolás, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és az előgondozás adatai alapján a felvételről illetve esetlegesen a várólistára kerülésről az intézményvezető dönt.

Lakóinknál kiemelt feladat munkaviszony létesítése, megtartása, képzésük feltételeinek biztosítása. Gondoskodunk dolgozóink rendszeres továbbképzéséről.

Továbbra is célunk az épület  állapotának magas színvonalon való megtartása, hogy valóban otthont nyújtson az itt lakók számára.

Folyamatosan biztosítunk lakóink számára szabadidős tevékenységeket, elősegítjük azokon való résztételüket. Pl.: gyógylovaglás, gyógyúszás, koncertek, sportnapok, intézményi bulik, városi séták, évente egy hét nyaralás, mozi, bowling, színház, cukrászda, étterem… stb.

Dolgozóinak szakmai összetétele:

1 fő intézményvezető, szakvizsgázott szociálpedagógus

1 fő szociális segítő, szociális ápoló-gondozó

2 fő szociális segítő, gyógypedagógiai asszisztens

1 fő portás

2 fő megváltozott munkaképességű portás.

A lakóotthon története

2001. augusztusában megvásároltuk 10 fő részére otthont nyújtó lakóotthonunkat Debrecenben a Függetlenség u. 4. szám alatt. 2002 november 1-től működési engedélyt kaptunk fogyatékos személyek lakóotthona működtetésére a H-B Megyei Közigazgatási Hivataltól.

2002-ben sikeresen pályáztunk az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumhoz. Támogatásukkal megkezdődött a Fény Felé lakóotthon új szárnyának bővítése, az épület akadálymentesítése. 2003. október 10.-én a műszaki átadás – átvétel megtörtént, az épületrészt lakóink birtokba vették.

 2005-ben két fővel bővült férőhelyünk, így 12 ellátott él azóta lakóotthonunkban. Intézményünk korszerűsítése felújítása, folyamatosan történik, ezzel is otthonosabbá, kényelmesebbé téve az itt lakó emberek életét.

2006-ban létrehoztuk szociális foglalkoztatónkat, akkor még 12 főre a Kishegyesi úti telephelyünkön. 2012-ben új telephely bevonásával 31fő foglalkoztatására kaptunk engedélyt.

2019-ben már Fejlesztő foglalkoztatás néven 61 fő foglalkoztatására kaptunk engedélyt, foglalkoztatásunk 3 telephelyen történik, így biztosítva a lakóotthonban élők és a nappali ellátásban résztvevő személyek napi rendszeres munkavégzését.

A lakóotthon etikai kódexe

Alapelvek

A segítő munkájának célja, hogy biztosítsa a lakók emberi és polgári jogainak érvényesítését, méltóságának, önrendelkezésének és képességeinek kiteljesítését, s elősegítse saját kapcsolataik kialakítását, szűkebb és tágabb közösségekbe való beilleszkedésüket.

A segítő felelőssége, hogy munkájával olyan körülményeket teremtsen, melyek valamennyi lakó egyéni igényeit figyelembe véve biztosítják a megfelelő lakókörnyezetet, lehetővé teszik a jó fizikai és egészségi állapot létét és megőrzését, az állandó képességfejlesztést, a lelki és érzelmi támaszt.

A segítési folyamat csapatmunka, amely azonban sosem altathatja el az egyéni felelősségérzetet: a szakmai közösség tagjaként a segítő valamennyi lakó sorsáért felelősséggel tartozik. Ehhez elengedhetetlenül szükséges valamennyi szakember munkájának elvi és gyakorlati összhangja.

A segítő a lakóknak csak annyi segítséget adjon, amennyire okvetlenül szükségük van, ne cselekedjen helyettük, támogassa önrendelkezésüket, mindjobban segítse hozzá őket az önálló cselekvéshez.

A segítő és a lakó kapcsolata

Lakó és segítő kapcsolatának alappillére az emberi méltóság mindenek felett való tisztelete, az egyenrangúság, a bizalom és az elfogadás.

A segítőnek feltétlen tiszteletben kell tartania a lakók magánszféráját, vallási és politikai meggyőződését.

A segítő mindig alaposan mérje fel az otthon körülményeiből adódó kiszolgáltatottság veszélyeit és tudatosan dolgozzon ellenük. Lakó és segítő közösen alakítsák ki a kapcsolatukat meghatározó szabályokat.

A lakók önrendelkezésének és önállóságának elősegítése érdekében a segítő merje vállalni, és merje hagyni, hogy a lakó maga vállaljon elfogadható mértékű kockázatot.

Az otthon szükségképpen egyszerre személyes és közösségi tér. A segítőnek egyszerre kell tiszteletben tartania és magán- és a közösségi szférát. Őrizze meg a magánszféra privát jellegét, a közösség egészét érintő problémákat pedig csoportosan, minden érintett jelenlétében tisztázza.

A lakókkal való érintkezés során a kölcsönös érthetőség és megértés biztosítja emberi méltóságuk tiszteletben tartását. Ennek érdekében kívánatos, hogy a segítő a lakó egészségi és értelmi állapotának megfelelően, egyénre szabottan és félreérthetetlenül kommunikáljon.

A segítő minden lehetséges módon támogassa a lakókat az önálló döntéshozatalban. Érthetően tájékoztassa őket a segítségnyújtás előre látható menetéről, formájáról, várható következményeiről.

A lakóknak joguk van a bizalmon, titoktartáson alapuló segítő kapcsolathoz. A segítő nem adhat ki a lakó személyét érintő információt a lakó és/vagy törvényes képviselője tudomása és beleegyezése nélkül, kivéve az olyan eseményt, amelynek során más ember is veszélybe kerülhet. A segítő titoktartási és adatvédelmi kötelezettsége vonatkozik minden olyan információra, mely a lakó méltóságát csorbítja.

A segítő munkavégzése során nem létesíthet üzleti kapcsolatot a lakókkal. A lakók javaiból, a nekik szánt juttatásból nem részesülhet.

A segítő semmilyen, a segítő kapcsolat kereteit meghaladó viszonyt nem alakíthat ki a lakókkal.

Bármely, személyt veszélyeztető helyzetben a veszély elhárítására csak a lakó- és a felelős szakmai közösség által elfogadott eljárások alkalmazhatók.

A segítő viszonya a hozzátartozókhoz, törvényes képviselőkhöz

A segítő tiszteletben tartja a lakó családjának méltóságát, autonómiáját, döntéseit.

A segítő támogatja a lakót abban, hogy kapcsolatát szüleivel, rokonaival, barátaival tartani és ápolni tudja.

A segítő haladéktalanul tájékoztatja a szülőt (rokont, gondnokot) a lakó betegségéről, balesetéről.

A segítő a családdal, hozzátartozókkal való kapcsolatában minden esetben a lakó önállóságát, érdekeit tartja elsődlegesnek.

A segítő viszonya munkahelyéhez, munkatársaihoz

A segítő egy együttműködő munkatársi csoport tagja. A lakók és a segítők közösségének egyaránt érdeke, hogy az intézményben dolgozó valamennyi szakember munkája folytatható és átadható legyen.

A hivatásos segítő csak olyan lakó ápolását, gondozását, rehabilitációját vállalhatja, akinek ellátására az intézmény – anyagi, szakmai és fizikai – keretei lehetőséget nyújtanak.

Szakmai kompetenciájának határait valamennyi segítőnek ismernie kell. Saját felelősségi körében mindenkinek magának kell meghoznia döntéseit, de pontosan kell tudnia, mikor vegye igénybe más szakemberek segítségét.

A segítő szakmai igényességéhez hozzátartozik, hogy továbbképzéseken vesz részt, gondot fordít az önképzésre.

Minden segítőnek elemi érdeke, hogy a szupervíziót szakmai fejlődése, lelki egészsége érdekében igénybe vegye.

A segítő sosem feledheti, hogy az intézmény a lakóknak otthona, neki viszont a munkahelye.

Hírek, történetek

Működési engedély
Működési engedély

Új bentlakásos szociális intézmény épült fogyatékossággal élők számára Debrecenben.

Kérdése van? Írjon!

9 + 9 =

hu_HUHU_HU
Megszakítás