Kincsesláda ház

A Fény Felé Alapítvány 20 éve működő lakóotthona mellett új családias lakhatási szolgáltatást indít értelmi fogyatékossággal élő, autista személyek számára.

Fény Felé Kincsesláda Ház Debrecenben

12 értelmi fogyatékossággal élő, autista felnőtt részesülhet hamarosan Támogatott lakhatásban

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátására nem csak Debrecenben, de Hajdú-Bihar megyében és országszerte is egyre nagyobb az igény. A bentlakást nyújtó intézmények várólistái végtelenek. Az akadállyal élő emberek hozzátartozói nap, mint nap szembesülnek azzal a ténnyel, hogy nincs szabad férőhely, kiszámíthatatlan hány évet kell várni arra, hogy egy kiscsoportos, bentlakást hosszú távon biztosító intézménybe  felnőtt, önellátásra csak részben, de önfenntartásra önállóan nem képes gyermekük bekerülhessen.

A Fény Felé Alapítvány 20 éve működő lakóotthona mellett új családias lakhatási szolgáltatást indít értelmi fogyatékossággal élő, autista személyek számára. Várjuk azon személyek érdeklődését, akik hosszú távú vagy végleges megoldást keresnek érintett személy lakhatási, valamint komplex rehabilitációs és foglalkoztatási problémáik megoldására és ehhez a Fény Felé Alapítvány Esélycentrum hálózatát kívánják igénybe venni.

Lakhatás helyszíne

Fény Felé Kincsesláda Ház 4225 Debrecen-Józsa, Deák Ferenc utca 6.

Foglalkoztatás helyszíne

Fény Felé Kincsesláda műhely 4225 Debrecen, Rózsástelep utca 24.

Fejlesztés helyszíne

Fény Felé Esélycentrum (napközi) 4225 Debrecen Harmat utca 41.

Férőhelyek

 • 5 db egyágyas szoba fürdőszobával és 1 db kétágyas szoba fürdőszobával az emeleten
 • 2 db  kétágyas szoba közös fürdőszobával (földszint)
 • 1 db egyágyas szoba közös fürdőszobával

Az épülethez tartozik még konyha, nemek szerinti fürdő, akadálymentes mosdó, közösségi tér, kert, lift. A szobák egyszerű bútorzattal berendezettek, mely igény szerint kiegészíthető. A ház háztartási eszközökkel felterelt: mosógép, tűzhely, hűtőszekrények, mikró, konyhai edények

2019. március 29. 13:00 óra

Alapkőletétel

Az épület átadását

2019. decemberre tervezzük!

Várjuk a jelentkezőket !

 • Gulyás Csilla
 • + 36 20/596 5183
 • ffamentes@gmail.com

Felmerülő kérdéseiket várja kollégánk

Mit is takar a Támogatott lakhatás, mint szociális szolgáltatás?

A Fény felé Alapítvány  új Támogatott lakhatást biztosító intézménye kizárólag  fogyatékos személyek részére fogja biztosítani  a folyamatos ellátást, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében.

Támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatási elemek:

Lakhatási szolgáltatás: az  életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását.

Az  önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a  mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt

A  közszolgáltatások és a  társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás

Az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén nyújtható 9 új szolgáltatási elem:

a.) felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,

b.) étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,

c.) gondozás: az  igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a  körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,

d.) készségfejlesztés: az  igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,

e.) tanácsadás: az  igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,

f.) pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az  igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére,

g.) gyógypedagógiai segítségnyújtás: a  fogyatékosságból adódó akadályozottság kompenzációjára szolgáló –  a  gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az  igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,

h.) szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az  igénybe vevőhöz, vagy az  igénybe vevő eljuttatása a  közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg,

i.) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a  személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

A Kincsesláda Ház szakosított ellátási formát nyújt, ahol a lakók életük egy részét töltik  – egészséges társaikhoz hasonlóan. Napközben egészségi állapotuk, fogyatékosságuk mértékében fejlesztésen vagy foglalkoztatásban vesznek részt. A Fény Felé fejlesztő és akkreditált foglalkoztatójában munkaviszonyban, esetleg szociális törvény szerinti megállapodás alapján munkát végeznek.  Mindezek a Fény Felé Alapítvány által működtetett Esélycentrum hálózatban biztosított számukra, esetleg segítségünkkel külső munkahelyen vállalhat munkát.

Igen, nemsokára Debrecenben is elérhető az akadállyal élőknek a támogatott lakhatás!

A nemsokára induló új Debreceni Támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérést követően nyújtható, annak eredményeit figyelembe véve. A komplex szükségletfelmérés kiterjed a következőkre:

 1. az egyén igényeire és elvárásaira életvezetésével kapcsolatban,
 2. az egyén által megfogalmazott célokra rövid- és hosszú távon,
 3. az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényeire,
 4. a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre van szükség
 5. a iskolázottságára, képzettségeire, munkatapasztalatára,
 6. az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre,
 7. a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére,
 8. a kommunikációs szükségletekre,
 9. annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben,
 10. a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak mértékére,
 11. a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára,
 12.  folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére,
 13. az egyén együttműködési szándékának felmérésére.

Ha Ön, vagy bármely családtagja érintett a témában, kérjük jelentkezésével, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársunk felé e-mailben, vagy telefonon! 

Fény Felé lakóotthon vezetője: Gulyás Csilla

Kérjük támogassa adományával a Fény Felé Kincsesláda Ház megépítését

Megdöbbentő adatokat olvastam nemrég Fónai Mihály szociológus kutatásában: „Hajdú–Bihar megye lakosságának 5,3 %-a él valamilyen fogyatékossággal. Ez azt jelenti, hogy a megye minden huszadik lakosa fogyatékos személy. Mivel a megyében mintegy 212 ezer háztartás található, ez egyben azt is jelenti, hogy minden nyolcadik családban, háztartásban él egy ember valamilyen típusú fogyatékossággal. A fogyatékos személyek közül legtöbben gyerekként élnek a családjukban, függetlenül az életkoruktól.

Ez felvet egy nehezen megválaszolható kérdést: mi történik az értelmileg sérült, a halmozottan sérült emberekkel az őket gondozó és felügyelő szülő halála után?”

Tudomásul kellett venniük, hogy egy életen át gondozniuk, ápolniuk kell gyermeküket. Vállalták, hogy otthon nevelik, és nem adják bentlakásos intézetbe. Így az egyik szülőnek a nap 24 órájában, az év 365 napján, állandóan mellette kell lennie.   Mi lesz, ha szülei, hozzátartozói már idősek, betegek lesznek és nem tudnak már felnőttkorba lépett gyermeküket otthon ellátni, segíteni ??? Adják először nagy szociális bentlakásos intézménybe, hogy majd valamikor „kitagolják” gyermeküket támogatott lakhatásba  ???

Fény Felé Alapítvány Kincsesláda Háza éppen erre a helyzetre kínál megnyugtató választ, hiszen ebben a most épülő támogatott lakhatásban 12 akadállyal élő fiatal továbbra is fejlesztésben, foglalkoztatásban részesül, eközben az őt ellátó szülőnek is lenne lehetősége dolgozni, kikapcsolódni, feltöltődni, a testvérekre jobban odafigyelni. 

Alapítványunk az Auchan az Ifjúságért Alapítványtól elnyert 12.000 Euró támogatást kiegészítve megvásárolta a Debrecen Deák Ferenc utca 6. szám alatti ingatlant, elkészítettük a bentlakást szolgáló intézmény építészeti műszaki terveit. 2019-ben 43.606.600 Ft támogatást nyertünk  a GINOP-5.1.7.17 programtól, megadva ezzel az esélyt hogy pályázatból, a lakók egyszeri hozzájárulásából és az Ön segítségével megépüljön egy új szociális intézmény az Észak-alföldi régióban.

Kérem, segítsen felépíteni a Fény Felé Alapítvány Kincsesláda Házát!  A házat, ahol minden fogyatékos fiatal kaphat egy esélyt az emberibb életre. A házat, ahol a sérült fiatalok munkával, értelmes foglalkozással, biztonságban tölthetik el az idejüket. A házat, ahol ki-ki képességeinek megfelelően sérült társának segít mindennapjaiban, és amelynek a kapujában a szülő nyugodtan integet gyermekének, mert tudja, itt jó helyen van.

Az Ön támogatását köszönettel várjuk alapítványunk OTP Banknál vezetett számláján: 11738008-20700829  Megjegyzésbe kérjük írja be: Kincsesláda Ház építésére