Vállalatoknak

Fény Felé Alapítvány

Közhasznú szervezeteknek (alapítványunknak) juttatott adomány a céget adókedvezményre jogosíthatja

“Adóalap-csökkentő tétel érvényesíthető az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének
– 20 százalékáig közhasznú szervezet támogatása esetén,
– 40 százalékáig tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.”

Miben segíthet nekünk?

Vállalata támogatása olyan hiánypótló programok hosszú távú működését biztosíthatja, mint:

  • a Fény Felé Támogatott lakhatás működtetése, ahol 42 fogyatékossággal élő személy számára biztosítunk egészségi állapotuktól függően életük végéig tartó ellátást.
  • a Fény Felé Napközi működtetése, ahol 71 fogyatékossággal élő személy számára napközbeni gondozást, fejlesztést, közösségi programokat valósítunk meg – tehermentesítve ezzel családjukat
  • Kincsesláda műhelyek működtetése, ahol 50 megváltozott munkaképességű ember számára biztosítunk munkalehetőséget és juttatjuk őket jövedelemhez. Emellett 45 fogyatékossággal élő személy számára biztosítunk fejlesztő foglalkoztatásban való részvételre lehetőséget.

Adománynak minősül
(Tao. tv. 4.§ 1/a.)

– a közhasznú szervezet részére az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására,
– az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke,
– feltéve, hogy az nem jelent a Tao. tv-ben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.

Adománynak minősülő támogatást tehát – a fenti feltételekre figyelemmel – csak közhasznú szervezet fogadhat (nem közhasznú szervezet, akkor sem, ha civil szervezet – adójogi értelemben – adományban nem részesülhet, adomány-igazolást nem állíthat ki a támogató felé).

Adományigazolás

A kapott adományokról kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. tv. 7. § (7) bekezdése és 3. számú melléklet B/17. pontja is rögzíti. Ezek szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:
– mindkét fél (a kiállító és a támogató (társasági adóalany) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
– az adomány (támogatás, juttatás) összegét,
– a támogatott célt.

Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.

Az adományozó kedvezménye

Nem kell megnövelni (Tao. tv. 3. számú melléklet B/17. pont) az adományozó adózás előtti eredményét egyrészt az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

Adóalap-csökkentő tétel (Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pont) érvényesíthető másrészt az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének
– 20 százalékáig közhasznú szervezet támogatása esetén,
– 40 százalékáig tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.

A társaságiadó-alany támogatót a fent leírt esetekben és módon illethetik meg a kedvezmények.
Így például, ha egy cég egyház részére nyújt adományt, annak összegével – igazolás birtokában – nem kell megnövelnie adózás előtti eredményét, de nem is csökkentheti azt, mivel az adományt fogadó egyház nem lehet közhasznú szervezet. Ha pedig nem társasági adóalany támogatóról van szó, például magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást, úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.

Tartós adományozás: (Ectv. 2. § 27. pont)  a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

A tartós adományozásra tekintettel adott és a korábbi adóévekben adóalap-csökkentésként érvényesített többletkedvezményhez a Tao. tv. adóalap-növelő tételt ír elő, amely szerint az igénybe vett többletkedvezmény összege növeli az adózás előtti eredményt, amennyiben az adományozó a szerződésben vállaltakat a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból történő törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette, illetve az igénybe vett többletkedvezmény kétszerese növeli az adóalapot, amennyiben az adományozó bármilyen más ok miatt nem teljesített a szerződésnek megfelelően. (Tao. tv. 8. § (1) bekezdés s) pont)

Az adományozó jogutód nélküli megszűnésekor az adózás előtti eredményt növeli az adóévben vagy korábban a tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény kétszerese, ha az adományozó a szerződésben vállaltakat jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette a szerződésnek megfelelően. (Tao. tv. 16. § (1) bekezdés c) pont ce) alpont)

Segítsünk együtt a fogyatékkal élőknek!

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, elengedhetetlen a professzionális üzleti világ szerepvállalása. Országosan jelenlevő vállalatok és kisebb, regionális szereplők együttműködésére is számítunk, hiszen programjaink az ország minden szegletébe elérnek.

Nem pusztán pénzügyi támogatókat keresünk. Meggyőződésünk, hogy a segítség akkor igazán értékes, ha az adományozó fél is élményekkel, ismeretekkel, netán üzleti tudással gazdagodik. Ez a viszonosság vezérel minket minden vállalati partnerünk irányába.

“Azzal, hogy képessé válunk nyitottá, befogadóvá válni, nemcsak másoknak teszünk jót, mi magunk is kapunk valamit, ami megfizethetetlen: megtanulunk hálásnak lenni és értékelni, amink van.”

– Egy vállalati önkéntes

Nem csak támogatókat keresünk, hanem igazi partnerré szeretnénk válni.

  • Ezért vonjuk be önkéntesként támogatóink munkatársait többek közt Világ Gyalogló Nap, Mókusles, Örömtánc a debreceni Kossuth téren eseményein.
  • Ezért szervezünk érzékenyítő tréningeket a minket támogató vállalatok munkatársai számára.
  • Ezért építünk jótékonysági sport-programot vállalati közösségek számára.
  • Ezért működünk közre cégek esélyegyenlőségi tervének elkészítésében.
  • Vagy éppen ez alapján tudunk tanácsot adni országos ügyfélszolgálati irodák akadálymentesítéséhez.
  • Ezért ajánljuk fel, hogy a támogatóink dolgozói, azok gyermekei számára termékeket készítünk és értékesítjük azt ünnepek alkalmából, (Gyermeknap, Húsvét, Karácsony)
  • Vagy tanácsot adunk megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak intézésében, alkalmazásuk feltételeinek jogszabály tengerében való eligazításában.

Örülünk, ha támogatóink akciói a munkatársaikat, a partnereiket vagy akár ügyfeleiket is mozgósítja. Legyen szó szabadidős önkéntes programokról, pro bono (szakmai) önkéntességről vagy közös jótékonysági gyűjtésekről.

Ha vállalata adományát szeretné felajánlani vagy azt javasolná nekünk, hogy keressük fel a munkáltatóját, kérjük, írjon nekünk az alábbi űrlap segítségével!

info@fenyfele.hu

+36 52 787 993

4225 Debrecen, Rózsástelep u. 24.

Adományozás

hu_HUHU_HU
Megszakítás